ÁTTEKINTÉS 

Az integritás vagyis feddhetetlenség a Daimler AG magatartási irányelvében felsorolt négy alapérték (lelkesedés, megbecsülés, fegyelem) egyike. A Daimler AG 2008. évben hozta létre leányvállalatát a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-t (MBMH), aminek 100%-ban tulajdonosa. Az alapértékeket és szabályokat szem előtt tartva épült fel a kecskeméti Mercedes gyár és folytatja tevékenységét. Az évek alatt természetesen történtek változások, de vállalati alapértékeink és a jogszabályoknak való megfelelés (compliance) kultúránk maradandó alkotóelemei.

A „compliance” angol szó, jelentése „valaminek a teljesítése, valaminek való megfelelés”. Esetünkben a szabályoknak, előírásoknak, vállalt kötelezettségeknek, irányelveinek tötrénő megfelelést értjük.

A Daimler AG honlapján itt érhető el információ az Integritás és Compliance témakörben.

Compliance szervezet:

A Daimler konszern 2006. évben alakította ki nemzetközileg is megerősített compliance szervezetét. A vállalat a megelőzésre, a teljeskörű tájékoztatásra helyezte a hangsúlyt, amelyet oktatásokkal, tréningekkel, kommunikációval, bejelentő rendszerrel és visszacsatolással ért el. Az MBMH-nál a Jogi és Compliance Osztály a felelős a témáért és jelent rendszeresen a németországi Group Compliance (GC) felé.

Compliance program:

A teljes konszernt átfogó compliance program működik, amely az MBMH Kft-re is kiterjed. A program középpontjában - az üzleti modell figyelembe vétele mellett - a lehetséges és meglévő kockázatok beazonosítása, értékelése és kezelése van. 

A károk elkerülésének vagy minimalizálásának alappillére a kialakított kommunikációs és oktatási rendszer. Anyavállalatunkkal közösen működtetjük a munkáltatói bejelentői rendszert, (BPO- Business Practice Office) amelynek célja, hogy az esetlegesen tapasztalt súlyos szabálytalanságok közvetlenül jelezhetőek legyenek, így azok független kivizsgálása garantált legyen. . 

Magyarország a kockázati besorolás szerint a közepes kockázatú országok közé tartozik. Rendelkezünk belső kontrollfolyamatokkal, amelyek ezen besorolás alapján kerültek meghatározásra. 

Az üzleti partnereinkre kiterjedő compliance előírásokat a szerződésekben külön rögzítjük. 

Magunkkal szemben szabott és partnereinktől is elvárt célunk a szabálykövető magatartás kialakítása, ösztönzése, a nem megfelelő magatartás, különösen a korrupció lehetetlenné tétele.

Compiance célkitűzés:

A korrupció elleni fellépés a Daimler konszernnél a legmagasabb prioritást élvezi. Minden új belépő kolléga részt vesz egy kötelező bevezető oktatáson, ahol a vállalati értékekről és a visszaélés megelőzéséről kapnak tájékoztatást. A kockázatosabb területeken dolgozó beosztottak és a vezető beosztású munkavállalók további tréningen vesznek részt, hogy esetleges nehéz helyzetekben megfelelő döntést tudjanak hozni.

A 2013. évben web alapú tréninget vezetett be a konszern, amelyet több mint 100.000 munkavállaló kapott meg.

Bejelentő rendszer - BPO

A Business Practices Office, röviden BPO foglalkozik a szabályszegésekkel kapcsolatos bejelentésekkel.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft a Daimler AG tulajdonában van, ezért nálunk is működik bejelentő rendszer, ami a stuttgarti székhelyű BPO irodához tartozik. A BPO-t 2006. évben hozta létre a Daimler felügyelőbizottságának vizsgálóbizottsága. A BPO felelős a törvényi előírások vagy a Daimler belső szabályozásainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentések átvételéért, dokumentálásáért és nyomonkövetéséért. A BPO intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról. Munkatársak vagy külső harmadik fél is tehet bejelentést, kívánságra névtelenül is. Az információk bizalmas feldolgozása minden esetben garantált.

A BPO felelős a súlyos szabálysértésekért, ezen esetekben kiváltképp:

 • Korrupciós-, kartelljogi- és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények 
 • Lopás, hanyag kezelés, sikkasztás, csalás és egyéb, vagyon elleni vagy haszonszerzés érdekében elkövetett, különös jelentőségű vagy értékű bűncselekmények 
 • A testi és pszichés épség, a magánszféra és az adatvédelem súlyos megsértése 
 • Jelentős következményekkel járó számviteli- és könyvvizsgálati vétségek 
 • Potenciálisan magas károkhoz vezető (100 000,- EUR feletti) szabálytalanság a vállalat számára 
 • Szabálytalanságok, melyek valószínűleg a vállalat hírnevét súlyosan károsíthatják 
 • E3 vezetői szinttől kezdődő vezetők, valamint a szervezeti tisztviselők (pl. a Daimler AG Igazgatótanácsának tagjai és az ügyvezetők) által okozott vétségek

A könnyű szabályszegéseket cégünk helyben vizsgálja ki és amennyiben indokolt szankcionál.

Kapcsolat 

Daimler AG Business Practices Office (BPO)
HPC 0655
70546 Stuttgart Németország
E-Mail: bpo@daimler.com

A Daimler AG honlapján német nyelvű bejelentőlap itt található. (német, angol és magyar nyelven tudják feldolgozni a bejelentést)

A BPO működése megfelel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) és a hatályos adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek. Tájékoztatjuk, hogy ezen szabályok szerint bejelentését Önnek is jóhiszeműen és tisztességesen eljárva kell megtennie, a rosszhiszemű bejelentés jogi konzekvenciákat vonhat maga után. A névtelenül tett bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja a Pktv. szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja a Pktv. 13-14. §-a.

Az adatkezelés során a Pktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során adatkezelőként a Daimler AG (DE-70327 Stuttgart, Mercedesstraße 137) és adott esetben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.); adatfeldolgozóként pedig a GCS Compliance Services Europe Limited (Boston House Richmond, Surrey TW9 1QE, UK) jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat az adatkezelési cél megvalósulásáig, legfeljebb a vizsgálat lezárultát követő 6 évig tárolható.

Ha egyéb kérdése van személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a konszern adatvédelmi megbízottjához fordulhat, aki munkatársaival együtt felvilágosítás adása vagy egyéb panasza esetén is rendelkezésre áll. 

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Németország

Irányelv

Ön az adatkezelés ellen az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetben és módon tiltakozással élhet, amelyet 15 napon belül megvizsgálunk. Jogainak egyéb megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-83220/2015. 

Magatartási irányelv

A jelenleg hatályos irányelv az ENSZ Global Compact iránymutatásai alapján készült. Előtérbe helyezi az egyén felelősségét. Az irányelvünk alapjai a mindennapi üzleti életben a fair magatartás, a kölcsönös tisztelet, az átláthatóság, nyilvánosság és a szabályokra való figyelem. A megfelelő magatartást nem csak a vállalaton belül elvárt, de az ügyfelek és az üzleti partnerek tekintetében is. A témával kapcsolatban cégünknél a Jogi és Compliance osztály tud szakmai iránymutatást, tanácsot adni.

Ilyen témák lehetnek többek között:

 • Emberi jogok figyelembe vétele
 • Jogszabályok és belső előírások betartása
 • Megfelelő magatartás a hivatalokkal, tisztségviselőkkel, üzleti partnerekkel és ügyfelekkel szemben
 • Érdekkonfliktus, összeférhetetlenség kezelése
 • Korrupció bármilyen formájának a megakadályozása
 • A vállalati vagyon védelme.

A szociális felelősségvállalás szintén a magatartási irányelvünk alkotóeleme. Az MBMH Kft. gazdasági tevékenységét úgy alakítja, hogy az illeszkedjen a mai, bonyolult és meglehetősen összetett politikai, gazdasági és szociális életbe.